Spolek dermatologických pacientů

Čl. 1.
Spolek dermatologických pacientů (Spolek DEPA)

  1. Název spolku je: „Spolek dermatologických pacientů, zkratka Spolek DEPA“.
  2. Sídlo spolku je:  Praha

Čl. 2
Účel

Účelem spolku je podpora pacientů s kožními nemocemi zejména formou

  • informování o současných moderních možnostech diagnostiky a léčby
  • prosazování práv pacientů a jejich zastupování při jednání s orgány státní správy, zdravotními pojišťovnami
  • zvyšování povědomí veřejnosti o kožních nemocech s důrazem na psychologicko-sociální a společenské souvislosti, včetně poradenství ohledně povolání, péče o seniory
  • osvětová činnost v péči o zdravou kůži a prevenci kožních nádorů
  • pořádání tiskových konferencí, odborných setkání, kulturních, společenských a sportovních akcí,
  • pořádání přímořských pobytů
  • spolupráce s dalšími pacientskými organizacemi v ČR i v zahraničí, s lékaři, zdravotníky, odbornými
  • lékařskými a farmaceutickými společnostmi, s firmami působícími v oblasti dermatovenerologie a kosmetiky

Čl. 3
Členství

Vznik a zánik členství

1)     Členy spolku jsou všichni zakladatelé spolku a nově přijatí členové.
2)     Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku vyjádřený v přihlášce, podpora jeho cílů, dodržování převzatých závazků vůči spolku a souhlas předsedy spolku, potvrzený členskou schůzí.
3)     O přijetí uchazeče za člena rozhoduje členská schůze na základě on-line nebo písemné přihlášky.
4)     Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí o přijetí uchazeče za člena spolku.
5)     Členství ve spolku zaniká písemnou dohodou, doručením oznámení o vystoupení člena na adresu sídla spolku, doručením oznámení na adresu člena o vyloučení člena členskou schůzí, úmrtím člena či zánikem spolku.
6)     Člen může být vyloučen na základě rozhodnutí členské schůze, jestliže porušuje členské povinnosti nebo dopustil-li se takového jednání, které je v rozporu se stanovami, či cíli spolku či prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno spolku.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů

Právem člena je:

1) podílet se na činnosti spolku,
2) obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi,
3) volit a být volen do orgánů spolku, pokud je plně svéprávný,
4) kdykoli ze spolku vystoupit.

Povinností člena je:

1) dodržovat stanovy spolku,
2) svědomitě vykonávat povinnosti vyplývající z úkolů, kterými je ve spolku pověřen,
3) respektovat rozhodnutí orgánů spolku.

Čl. 4
Orgány spolku

Orgány spolku jsou Členská schůze, jako nejvyšší orgán, Předseda, jako statutární orgán a Místopředseda.

Členská schůze

1) skládá se ze zakladatelů a případných dalších členů spolku,
2) volí a odvolává ze svého středu Předsedu,
3) je svolávána Předsedou nejméně jedenkrát za dvanáct měsíců, a to doručením pozvánky na elektronickou adresu každého člena spolku,
4) koordinuje činnost spolku a jeho poslání,
5) vydává a schvaluje vnitřní předpisy,
6) mění stanovy,
7) rozhoduje o přijetí zájemce za člena spolku a vyloučení člena ze spolku
8) projednává a rozhoduje podněty, návrhy a stížnosti členů spolku,
9) schvaluje roční plán výdajů,
10) schvaluje zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok,
11) v případě zániku spolku rozhoduje o naložení s majetkem spolku,
12) rozhoduje ve všech dalších věcech, pokud ji o rozhodnutí požádá Předseda,
13) je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů a rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy,
14) volí Místopředsedu,
15) není-li schopná usnášení, svolá ji Předseda do 7 dnů od takového zasedání opět. Termín náhradního zasedání členské schůze bude stanoven minimálně 14 dnů a maximálně 6 týdnů po termínu řádného zasedání. Toto náhradní zasedání Členské schůze je vždy usnášeníschopné,
16) jednání Členské schůze jsou neveřejná; z každého zasedání vyhotoví předsedající zápis.

Předseda

1) je statutárním orgánem spolku,
2) jedná jménem spolku, zastupuje jej navenek a rozhoduje v záležitosti fungování spolku. Pro platnost rozhodnutí o zcizení či zatížení nemovitostí spolku se vyžaduje souhlas členské schůze. Pro platnost rozhodnutí o převodu či výběru finančních prostředků vyšších než 50 tisíc Kč z účtu či pokladny spolku je vyžadováno schválení místopředsedou spolku.
3) Je povinen archivovat písemnosti vzešlé z činnosti spolku a do 7 dnů po zániku funkce Předsedy je předat místopředsedovi a, pokud to není možné, tak jinému členu spolku, o čemž se vyhotoví písemný zápis.
4) Předsednictví začíná dnem zvolením členskou schůzí do funkce.
5) Funkční období je 5 let.
6) Předseda činí veškeré právní úkony a podepisuje smlouvy a dohody za spolek, pověřuje plnou mocí osobu k jednání jménem spolku.
7) Předsedovi přísluší: navrhovat vnitřní předpisy spolku, vést seznam členů spolku, spravovat majetek spolku. Svolává a vede členskou schůzi nejméně jedenkrát za dvanáct měsíců, podává členské schůzi zprávu o výsledcích hospodaření.
8) Předsednictví Předsedy končí dnem odvolání členskou schůzí, dohodou, úmrtím předsedy, zánikem spolku, vypršením funkčního období.
9) Předseda umožní všem členům spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí, jeho rozhodnutí a dalších materiálů souvisejících s činností spolku.

Místopředseda

1) zastupuje předsedu spolku v době jeho neschopnosti či nemožnosti vykonávat funkci. Po odstoupení, odvolání či úmrtí, či zániku mandátu Předsedy je statutárním orgánem spolku.
2) koordinuje činnost spolku.

Čl. 9
Zánik spolku

Spolek zaniká:

1) rozhodnutím členské schůze,
2) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze,
3) pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů.
4) Po případném dobrovolném zániku spolku rozhodne o majetku spolku členská schůze.

Čl. 10
Závěrečná ustanovení

1)      Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.
2)      Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být schváleny členskou schůzí.
3)      Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi
a žádostmi.
4)      Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.
5)      Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválením zakladateli.

V Praze dne 6. 9. 2016

Zakladatelé:

Ing. Irena Králová, r.č. 635225 , bytem
MUDr. Zdeněk Šebek, r.č. 310620 , bytem Stříbrná Skalice
Pavel Třešňák, r.č. 5210030335, bytem Mojmírova 9, 140 00 Praha 4